Garanti

6 års garanti på alle produkter
RBM sætter en ære i at producere og levere kontor, konference- og kantinemøbler, som lever op til brugernes krav om kvalitet og godt design. Derfor yder vi 6 års garanti på alle vores produkter i henhold til vore egne salgs- og leveringsbetingelser. Foruden livstidsgaranti på gaslifter.


Tests
Et RBM møbel skal kunne tåle at blive brugt. Dag ud og dag ind - mange timer om dagen, og ofte af mange forskellige brugere. Det kræver kvalitet ned til mindste detalje, og meget grundige tests, bl.a. af møblernes holdbarhed.
Alle RBM kontorstole er testet i forhold til EN 1335 Klasse A.


Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Enhver ordre er noteret under forbehold af strejke, lockout, naturkatastrofer, krig og krigens følger, samt anden "force majeure".
   
 2. Vore leveringstider er opgivet efter bedste skøn, og uden forbindende. RBM vil bestræbe sig på at levere indenfor den aftalte leveringsfrist, men er ikke forpligtet til at erstatte tab som følge af overskridelse af leveringstiden, ligesom forsinket levering ikke berettiger til annulering af ordren. Strejke, lockout, naturkatastrofer, krig, krigens følger, transportvanskeligheder samt anden "force majeure" berettiger altid RBM til at udskyde levering i fornøden udstrækning.
   
 3. Accepterer RBM at en ordre annuleres, skal den skriftlige annulering være RBM i hænde senest 8 dage før det af RBM angivne leveringstidspunkt. Vi er dog berretiget til fakturering af den del af ordrens pris, som svarer til det på annuleringstidspunktet udførte arbejde, anvendte eller indkøbte materialer etc.Hvis kunden ved levering af en vare nægter at modtage denne, er RBM berrettiget til at fakturere kunden tur/retur omkostninger samt til at opretholde fakturakrav.

  Enhver tilbagesendelse af produkter skal altid være først aftalt med kundeservice.
   
 4. RBM yder 6 års garanti på dokumenterede fabrikationsfejl. Garantien lever op til gældende EU krav omhandlende reklamation og garanti. Det vil sige et halvt års garanti med bevisbyrde hos RBM og den resterende tid som en reklamationsret, hvor bevisbyrden ligger hos forbrugeren.
   
 5. Garantien er betinget af, at køberen  har gjort RBM opmærksom på fabrikationsfejlen eller manglen senest 2 måneder efter den er registreret/kommet køber til kende.
   
 6. Garantien dækker ikke skader forårsaget ved forkert brug af produktet.
   
 7. De 6 års garanti er gældende ved normal brug, 8 timer per dag. Ved skiftehold eller 24 timers brug reduceres reklamationsretten tilsvarende, dog aldrig under lovens minimuskrav (2 år).
   
 8. Ved reklamation rettes henvendelse til forhandler, hvor produktet er købt, eller til nærmeste forhandler anvist af RBM. Returnering af produkter kan kun ske ifølge aftale med RBM og med dennes tilladelse. Dette sker med fragtfører udpeget af RBM.
   
 9. Konstateres der fejl og mangler på produktet jf. pkt. 4, dækker garantien og reklamationsretten og der foretages ombytning af defekte dele.
   
 10. Synlige transportskader og manko skal altid noteres på fragtbrevet ved modtagelse, og anmeldes til vores ekspedition på tlf. +45 99 50 55 00 indenfor 7 dage efter modtagelsen.
   
 11. RBM er kun ansvarlig for personskade og skade på ting, hvis det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af RBM eller andre, som har ansvaret for personskader og skade på ting, som følge af forkert brug af produktet. RBM er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.I den udstrækning RBM måtte blive pålagt produktansvar overfor trediemand, er køberen forpligtet til at holde RBM skadesløs i samme omfang, som RBM´s ansvar er begrænset efter det foregående stykke. Hvis trediemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underette den anden herom.
   
 12. Hvor afslutning af køb af materialer fra vore underleverandører samt transportaftaler ikke kan ske til fast pris, forbeholder vi os ret til at beregne den på leveringsdagen gældende pris, uanset om særlige forbehold i så henseende ikke måtte være taget.
   
 13. Ved overskridelse af aftalte betalingsbetingelser vil der blive beregnet morarenter pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.
   
 14. Hvor intet er aftalt, gælder RBM standard Salgs- og leveringsbetingelser.
   
 15. En evt. retssag vedr. denne ordre skal henlægges ved dansk værneting i form af Sø- og Handelsretten i København.